Attachment: WCR 3216 (Matthew Whiteley photo)

Passenger coach 3216 (Matthew Whiteley photo)

WCR 3216 in 2019. Photo credit: Matthew Whiteley.